دانلود کتاب مرآت الجواهر در باب جواهرات و سنگهای قدیمی

بیش از 4 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مرآت الجواهر در باب جواهرات و سنگهای قدیمی

 

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مرآت الجواهر در باب جواهرات و سنگهای قدیمی

نام نویسنده: امان الله مخاطب

موضوع کتاب: جواهرات و سنگهای قیمتی

تعداد صفحات: ۲۱۰

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۶.۹۶ مگابایت

 

م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌:

رس‍ال‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ در ان‍واع‌ ج‍واه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا و خ‍واص‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ر ک‍دام‌ از آن‍ه‍ا م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر داوزده‌ س‍ل‍ک‌ ک‍ه‌ آن‌ را ب‍ه‌ اب‍وال‍م‍ظف‍ر ن‍ورال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر پ‍ادش‍اه‌ غ‍ازم‍ی‌ اه‍دا ک‍رده‌ اس‍ت‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ “رت‍ن‌ پ‍رج‍ه‍ی‍ا” ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اک‍س‍ت‌ پ‍س‍ر ب‍رم‍ه‍اس‍ت‌ از ه‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ س‍ل‍ک‍ه‍ا ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍ی‌ب‍اش‍د:

س‍ل‍ک‌ اول‌ در ب‍ی‍ان‌ اص‍طلاح‍ات‌ ج‍وه‍ری‍ان‌ ه‍ن‍د و اوزان‌ ج‍واه‍ر ب‍طری‍ق‌ اج‍م‍ال‌، س‍ل‍ک‌ دوم‌ در ب‍ی‍ان‌ اق‍س‍ام‌ ال‍م‍اس‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ آن‌، س‍ل‍ک‌ س‍وم‌ در ب‍ی‍ان‌ ل‍ع‍ل‌، س‍ل‍ک‌ چ‍ه‍ارم‌ در ش‍رح‌ ی‍اق‍وت‌، س‍ل‍ک‌ پ‍ن‍ج‍م‌ در ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ م‍رواری‍د، س‍ل‍ک‌ ش‍ش‍م‌ در ت‍ل‍ئ‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ل‍م‌، س‍ل‍ک‌ ه‍ف‍ت‍م‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ زم‍رد، س‍ل‍ک‌ ه‍ش‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ع‍ی‍ن‌ال‍ه‍ر، س‍ل‍ک‌ ن‍ه‍م‌ در ش‍رح‌ ک‍وم‍ی‍دک‌ و م‍رج‍ان‌ و ب‍س‍راق‌، س‍ل‍ک‌ ده‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‍روزه‌، س‍ل‍ک‌ ی‍ازده‍م‌ در ذک‍ر ع‍ق‍ی‍ق‌، س‍ل‍ک‌ دوازده‍م‌ در چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ س‍ای‍ر اح‍ج‍ار

 

فهرست مطالب کتاب:

 • س‍ل‍ک‌ اول‌ در ب‍ی‍ان‌ اص‍طلاح‍ات‌ ج‍وه‍ری‍ان‌ ه‍ن‍د و اوزان‌ ج‍واه‍ر ب‍طری‍ق‌ اج‍م‍ال
 • س‍ل‍ک‌ دوم‌ در ب‍ی‍ان‌ اق‍س‍ام‌ ال‍م‍اس‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ آن‌
 • س‍ل‍ک‌ س‍وم‌ در ب‍ی‍ان‌ ل‍ع‍ل
 • س‍ل‍ک‌ چ‍ه‍ارم‌ در ش‍رح‌ ی‍اق‍وت
 • س‍ل‍ک‌ پ‍ن‍ج‍م‌ در ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ م‍رواری‍د
 • س‍ل‍ک‌ ش‍ش‍م‌ در ت‍ل‍ئ‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ل‍م‌
 • س‍ل‍ک‌ ه‍ف‍ت‍م‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ زم‍رد
 • س‍ل‍ک‌ ه‍ش‍ت‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ع‍ی‍ن ‌ال‍ه‍ر
 • س‍ل‍ک‌ ن‍ه‍م‌ در ش‍رح‌ ک‍وم‍ی‍دک‌ و م‍رج‍ان‌ و ب‍س‍راق
 • س‍ل‍ک‌ ده‍م‌ در ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‍روزه‌
 • س‍ل‍ک‌ ی‍ازده‍م‌ در ذک‍ر ع‍ق‍ی‍ق
 • س‍ل‍ک‌ دوازده‍م‌ در چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ س‍ای‍ر اح‍ج‍ار
 • سنگ یاقوت سبز باشد
 • و صدها مطالب دیگر….