دانلود کتاب مجموعه اوفاق مولف سنی

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه اوفاق مولف سنی

 

کتاب مجموعه اوفاق مولف سنی, کتاب سرکتاب

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه اوفاق مولف سنی

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم اوفاق، علم حروف و اعداد، طالع کرات، طالع بینی، علم ستاره شناسی و هیات و نجوم

تعداد صفحات: ۵۵۰

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۳-۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۳۲.۵۳ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • دلیل قمر در دوازده برج ماه و در برج حمل آید هوا گرم گردد و حرارت پدید آید و…
  • اختیارات ماه در برج سرطان و در برج سنبله و در برج…
  • اگر قمر در ماه محرم و روز یکشنبه باشد آن سال مبارک باشد…
  • منازل قمر و نامها و اینها شرطین
  • اگر در برج عقرب آید مردم از ظلم و ظالمان ستم ببینند و رحمت ایشان گرفتار گردند…
  • در علامت فتح باب…
  • در معرفت دلایل زلزله الارض بدانکه اگر عطارد در خانه زحل که جدی در برج خاکی باشد…
  • ذراع باالفتح نام یکی از منازل قمر که هند…
  • کواکب اختیارات قرآن ماه و آفتاب که او را اجتماع گویند…
  • فتح یکم و سکون…
  • یکی از منازل قمر…
  • اختیارات ماه در سعد الذاج چون ماه در منزل سعد باشد…
  • اختیارات ماه در مقدم اگر ماه در منزل مقدم باشد سفر کردن و…
  • دانستن احکام باران به گفته اسد از حکیم نویسد معلوم گفت باران و فصل را به نجوم چارده شب چوشد…
  • در فضیلت غسل و لطافت او زحکمت اول آمد غسل پاکی که پاکی یافت…
  • بجهت دریافت حقیقت غره و سال ترقیم یافت که از حال عالم ازین مختصر اطلاع حاصل شود، نقش معظم مکرم اینست…
  • نوع دیگر معرفت ماه که بکدام برج است اسد بسته و آنچه از ماه رفته است…
  • قمر در دوازده طالع اگر قمر در خانه اول افتد نهایت نیکت که شادی و عشرت پدید آید و اندوه و غم زایل گردد و اگر در خانه دوم افتد نهایت از آندوه و غم فراق باشد…
  • بجهت الاسد زیره بالفتح نام یکی از منازل قمر…
  • در بیان آنکه هفت کواکب بر هفت اقلیم منسوب اند اقلیم هند منسوب است بر زحل و اقلیم منسوب است…
  • در بیان اجزای قمر هر یک از آن سال و ماه شمسی باشد و قمری در بیان اجزای شبها و ساعات…
  • در بیان دوازده بروج که مرکب اند به منازل حمل شرطین و بطین و ثلث ثریا و این بروج آتشی است…
  • دوازده گانه که آن را طالع نامند…
  • در بیان هیات زمین و اقالیم او بدانکه زمین کره ایست و آب باکثر سطح او محیط است و عمارت کمتراز یک ربع است از سطح…
  • در بیان اعداد و ایام و تاریخ ماه ها و امثال آن اینست و هفته و یکشنبه و شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و…
  • خانه اولاد و عشرت و شادی ها و…
  • خانه دشمنان و شرکا و عوارات و او را غارب و سابع نیز نامند…
  • خانه خوی و فوت و میراث و نکبات بود…
  • طبایع و ثور و سنبله و جدی و هر سه طبایع سرد و خشک
  • جوز و میزان و طبایع ایشن و طبیبان طبیعت…
  • عقرب و حوت و طبایع این سه…
  • خاصیت عطارد در دوازده طالع اگر عطارد در خانه اول افتد، نیکی پند و منافع بسیار رسد و اگر در خانه دوم افتد…
  • نوع دیگر دانستن قمر که در کدام برج است و آنچه از ماه گذشته یک روز برآن افزاید و هر روز…
  • در خانه دهم افتد تندرستی و صحت و راحت و فرحت رساند و مال دولت از غیب برسد…
  • حمل و قوس یغمائی و خشک طبع صفرائی و ثور با جدی خوشه و عذرا سر و خشک اند…
  • و صدها مطالب دیگر…

 

سرکتاب باز کردن, طالع بینی, طالع کرات
سرکتاب باز کردن, طالع بینی, طالع کرات