کتاب رساله هیئت از علی قوشچی

دانلود کتاب رساله هیئت از علی قوشچی

 

دانلود کتاب رساله هیئت از علی قوشچی

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله هیئت

نام نویسنده: علی قوشچی

موضوع کتاب: علم ریاضی، علم کواکب و نجوم

تعداد صفحات: ۹۲

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۰.۳۰ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در بیان آنچه پیش از شروع در این علم دانستن است و آن دو قسم است
  • خط منحنی بسطح متری محیط شود چنانچه در آن سطح نقسه فرض توان کرد
  • سه گنج مثلث و چهار گنج اربعه اضلاع و پنج گنج در خمسه اضلاع
  • آنچه تعلق به طبیعیات دارد و جسم اگر فراهم آمده باشد از اجسام مختلفه الطبایع آن را مرکب خوانند
  • منطقه اش در سطح منطقه البروج است و این فلک را مثل عطارد گویند
  • سطح محدب و مماس سطح مقعر فلک قمر است
  • مرکز شمس و نقطه از فلک البروج مثلا اول حمل مجتمع شوند مرکز
  • خط مشرق و مغرب و منطقه البروج و نقطعه را طالع و دیگری را غارب و سابع گویند
  • و صدها مطالب دیگر….